3.jpg
 
 

Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014

Lammin biologinen asema tutki vuoden 2014 aikana Heinijärven ja siihen laskevien Myllyojan, Luolalamminojan ja Hylöjärvenojan veden laatua.  Tutkimuksen tuloksia vertailtiin 2007-2008 tehtyyn järviveden laatututkimukseen sekä ojatutkimukseen vuodelta 2011. Järven osalta vuoden 2014 tulokset eivät olennaisesti poikenneet aiempien vuosien tuloksista. Myllyojassa kiintoaineen ja orgaanisen aineen määrä on selvästi vähentynyt. Hylöjärvenojan pitoisuudet olivat korkeita ja raportin mukaan syynä on todennäköisesti laskeutusaltaasta sateiden mukana kulkeutunut aines. Luolalamminojassa ravinne- ja kiintoainespitoisuudet olivat selvästi korkeimmat. Järven tilan parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden lopullinen vaikutus näkyy kuitenkin vasta muutaman vuoden sisällä. Merkittävimmät toimenpiteet: Myllyojan ja Hylöjärvenojan altaat v. 2013, Saloisten- ja Kyynäräjärven pohjakynnykset sekä Saloistenjärven laskuojan perkaus v. 2014.  Lammin biologisen aseman tutkimusraportti 3.12.2014/Tiina Tulonen.