6.jpg
 
 

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009 - 2012

Hanke on päättynyt

22.5.2012

Luoteis-Tammelan hankeaika päättyi 30.4.2012.  Hankkeessa suunnitellun pohjapadon mahdollinen rakentaminen siirtyy toteutettavaksi Pohjois-Tammelan vesistöhankkeessa. Vesilain edellyttämään veden noston lupahakemukseen tuli kuulutusaikana kaksi puoltavaa lausuntoa Hämeen ELY-keskukselta ja kahdeksan muistutusta, joista seitsemän oli Heinijoen varren kiinteistöiltä. Tammelan kunta laatii aluehallintovirastolle toimitettavan vastineen hakijoiden puolesta. Muistutukset ja vastineluonnos toimitetaan hakijoille kommentoitavaksi viimeistään kesäkuun alussa.

11.4.2011

Lupahakemuksen kuulutus luettavissa

Voit lukea ja tallentaa alla mainitun lupahakemuksen kuulutuksen tästä. Kuulutus on luettavissa myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta. Kuulutus on myös lähetetty postitse kaikille, jotka eivät ole ilmoittautuneet hakijoiksi.

3.4.2012

Lupahakemuksen kuulutus

Heinijärven alimpien vedenkorkeuksien noston lupahakemus on tullut Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja on kuulutettavana 5.4. - 7.5.2012. Alueen asukkaat ovat saaneet kirjallisen tiedon kuulutuksesta toimintaohjeineen. Kuulutus on nähtävänä Tammelan kunnan ilmoitustauluilla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus tulee lisäksi luettavaksi 5.4. osoitteessa www.avi.fi/etela. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Tammelan kunnanvirastossa. 

Muistuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää asianosaiset sekä yleistä etua valvovat viranomaiset.

5.2.2012

Eroosiosuojauksesta on julkaistu filmi

YouTubessa on katsottavissa Vanajavesikeskuksen toimesta tehty filmi Heinijoen eroosiosuojauksesta. Käy katsomassa, mitä mieltä asiantuntijat ovat Heikki Saloisen kesksinnöstä.

17.1.2012

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on toimitettu lupahakemuksen täydennykseksi karttoja ja selvityksiä. Kun lupahakemus tulee nähtäville,  aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella siten, että lupahakemus on nähtävillä kunnassa. Hankkeen osapuolilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä yhden kuukauden ajan. 

Hankeaikaa on jatkettu 30.4.2012 saakka. Hankerahaa on vielä käytettävissä, ja se käytettäneen Heinijärveen rajoittuvan pellon pengerryksen ja pienpumppaamon suunnitteluun.

9.1.2012

Hämeen ELY-keskuksen diplomi-insinööri Erja Tasanko on laatinut muistion Heinijoen penkereille asennettujen eroosiosuojalaattojen toimivuudesta.

10.10.2011

Alimpien veden korkeuksien noston lupahakemus on toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Heinijärven osalta lupaa haetaan pohjapadon rakentamiselle Heinijokeen. Hakijoina ovat Mustialan yhteismetsän lisäksi 12 Heinijärven rantakiinteistöjen omistajaa. Näin 34 rantakiinteistön omistajat suhtautuivat patohankkeeseen: 13 hakijaa, 14 antanut suostumuksen, 2 vastusti, 5 'ei kiinnostusta' tai jätti palauttamatta kyselylomakkeen. Kiitokset hakijoille ja suostumuksen antaneille, hanke on taas askeleen pidemmällä! 

28.8.2011

Heinijärvellä niitettiin 19.-20.8.2011 vesikasvillisuutta Heinijoen suulla ja osittain myös Myllyojan suulla. Samassa yhteydessä rantojen omistajat saivat tilata niittoja omaan laskuun. Yleisten rantojen niitot sisällytetään Luoteis-Tammelan vesistöhankkeen kustannuksiin. Kuvia-sivulla on video ja muutama kuva.

13.7.2011

Heinijärveen suunnitellun padon rakennussuunnitelmat löytyvät alla olevista linkeistä. 

Lupahakemus

Lupahakemuksen liitteet

Rakennussuunnitelma

Asemapiirros

Pohjapiirros

Leikkaus

Leikkaus sivusuunnasta

22.6.2011

Hankeinfosssa 17.6. 2011 hanketyöntekijä Piia Nieminen piti esityksen hankkeen tilanteesta ja FCG Finnish Consulting Groupin Tomi Puustinen esitteli suunnitelmat Heinijärven ja Jänijärven alimpien vedenkorkeuksien nostamiseksi.

Forssan lehti uutisoi 22.6.2011 Luoteis- ja Pohjois-Tammelan hankkeiden etenemisestä. Lue artikkelit: sivu 1 ja sivu 6.

18.6.2011

Veden korkeuden nosto- ja patosuunnitelmat herättivät keskustelua 17.6. pidetyssä hankeinfossa. FCG Finnish Consulting Groupin Tomi Puustisen esityksen perusteella saatiin konkreettinen esimerkki tulevista vedenkorkeuksista. Veden korkeus oli 15.6. juuri siinä lukemassa, mille tasolle on suunniteltu alimpien kesävesien keskimäärin asettuvan padon rakentamisen jälkeen. Keskimäärin alin veden korkeus nousee 20 cm, vaihteluväli voi olla 25-30 cm, jolloin keskiveden korkeus + 10 cm. Ranta-asukkaiden on hyvä katsoa, miltä oma ranta tällä hetkellä näyttää, sillä se on taso, missä vesi keskikesällä alimmillaan tulee suunnitelmien mukaan olemaan.

9.5.2011

Heinijärven alimpien vedenkorkeuksien nostosuunnitelma on edennyt vaiheeseen, jossa ehdotetuille toimenpiteille lähdetään hakemaan viranomaislupaa.  Kysehän on alimpien kesävesien nostosta, eivätkä toimenpiteet vaikuta tulvakorkeuksiin. Kun luvanhakijat ovat selvillä, rantakiinteistöjen omistajilta pyydetään suostumukset toimenpiteille. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään perjantaina 17.6. klo 18 Tammelan kunnantalolla. Tule kuulemaan hankeinfoa! 

Hanke on etenemässä varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelma valmistuu alkuvuodesta. 

Vedenpintojen noston esiselvitys on valmistunut. Se on luettavissa hankkeen omilla verkkosivuilla. Siellä on nähtävissä myös FCG:n Tomi Puustisen hankeinfossa 15.9. pitämä esitys.  

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnitteluhankkeen yleisötilaisuus pidettiin 15.9. Tammelan kunnantalolla. Heinijärven alimpien vedenkorkeuksien nostosuunnitelman etenemisestä päätetään syyskuun lopulla. Päätettäviä asioita on mm. veden korkeuden taso kesäaikaan ja hankkeen hakijasta päättäminen. Suunnittelun lähtökohtana on, että tulvakorkeudet eivät nouse. Esisuunnitelma on vielä luonnosvaiheessa, korjattu versio tullaan julkaisemaan hankkeen omilla kotisivuilla. Forssan lehti julkaisi 17.9. aiheeseen liittyvän artikkelin, sivu 3 ja sivu 8.  

Hämeen ELY-keskus teki Heinijärvessä syvyysluotauksen 21.7. 2010 ja vesikasvikartoituksen 20. - 21.7. 2010. Molempia tuloksia käytetään hankkeessa tukitietona. Vesikasvikartoituksen raportti on valmistunut ja syvyysmittauksen tulokset saadaan alkusyksystä. Heinijärven vesikasvit ovat tyypillisiä tumman veden kasveja, pohjalehtiset puuttuvat lähes kokonaan ja uposkasvejakin on niukasti. Lajisto on melko runsas, ja pienenä yllätyksenä tavattiin vähän harvinaisempaa vesikuusta. Näkösyvyys oli tutkimushetkellä 0,5 m. 

Forssan lehti uutisoi jälleen 16.6.2010 hanketta. Muuten myönteisessä jutussa korostuu epätäsmällisesti veden pinnan korkeuden nosto. Kyse on nimenomaan alimpien, eli kesävesien, korkeuden nostosta. Lue artikkeli: sivu 3sivu 5 ja kuva Suvi Mäkelästä katsastamassa eroosiolaattoja. 

Myös paikallislehdet ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta: Forssan lehti 3.2.2010 ja 14.1.2010. 

Kuvagalleriassa on eroosiopenkkojen asentamisesta kuvia.

Mikä hanke?

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennostohanke käynnistyi syksyllä 2009. Hanketta koordinoivat Hämeen Ely-keskus ja Tammelan kunta. Mukana ovat Jänijärven ja Heinijärven suojeluyhdistykset, Heinijoen Perkausyhtiö, Hämeen Ely-keskus, Metsäkeskus, Mustialan ja Kaukjärven osakaskunnat ja Tammelan kunta. Hankealueen kartta.

Tavoitteena on toteuttaa kunnostussuunnitelmassa mainitut toimenpiteet ja tehdä suunnitelma kesäaikaisten alimpien veden korkeuksien nostosta. Tavoitteena on myös paikallisen väestön, ranta-asukkaiden ja vesistöjen käyttäjien osallistaminen vesienhoitotyöhön, ympäristötietoisuuden lisääminen ja vesistöjen kestävän käytön sekä hoidon lisääminen.

Hankkeen aikataulu ja rahoituksen jakautuminen

Hanke kohdistuu vuosille 2009-2011. Rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen Ely-keskus ja hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta tukea. Hanke käynnistettiin aikanaan Jänijärven Suojeluyhdistyksen toimesta ja ensimmäiset toimenpiteet kohdistuvat Jänijärveen ja Heinijokeen. Heinijokeen rakennetaan tulvatasanteita ja eroosiopenkkoja, Jänijärvellä niitetään vesikasveja. Myös veden korkeuden noston suunnittelu aloitetaan v. 2009. Mahdollisen vedenkorkeuden noston vaikutusten selvittämiseksi Heinijärvellä, Heinijoella ja Jänijärvellä toteutetaan helikopterista käsin ns. laserkeilaus. Sillä saadaan maastosta kolmiulotteinen malli, jonka avulla voidaan arvioida mahdollisen veden pinnan noston aiheuttamat hyödyt ja haidat.  
V. 2010 ruopataan Heinijoen suuta Jänijärvellä ja jatketaan vedenkorkeuden noston suunnittelua. Järjestetään kokouksia, tiedotus- ja yleisötilaisuuksia. V. 2011 jatketaan tarvittaessa ruoppauksia Jänijärvellä ja laaditaan loppuraportti.

Hankkeen kokonaiskustannus on 150.000 euroa, josta EU-rahoitusta on 49.800 euroa ja valtion rahoitusta 50.700 euroa. Tammelan kunta on varannut hankkeeseen 24.000 euroa. Jänijärven Suojeluyhdistyksen maksettavaksi tulee 15.500 euroa. 10.000 euroa jakautuu Heinijärven Suojelun, Mustialan Yhteismetsän ja Heinijoen perkausyhtiön kesken, mistä Heinijärven osuus on 5.000 euroa.