1.jpg
 
 

Oja- ja järvivesitutkimus 2011

Lammin biologinen asema on tehnyt yhdistyksemme tilauksesta tutkimuksen, jolla selvitettiin Myllyojasta, Luolalamminojasta ja Hylöjärvenojasta tulevaa kuormitusta. Ensimmäiset näytteet otettiin keväällä 2011 ja viimeinen syyskuussa 2011. Tutkimuksessa analysoitiin veden laatu: kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC), kiintoaine, pH ja väri. Kenttämittauksissa selvitettiin lämpötila ja virtaama (keväällä ylivirtaaman aikaan ja kesällä alivirtaaman aikaan).

Näytteenottojen jo käynnistyttyä saimme tutkimuksen sisällytettyä Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeeseen,  joka myös vastasi kustannuksista. Tutkimusta laajennettiin koskemaan myös Heinijokea ja Jänijärveä ja samalla päätettiin ottaa lisäksi järvivesinäyte Heinijärvestä loppukesästä.  Heinijärven vesinäytteen otto ei sisältynyt alkuperäiseen tilaukseen, eikä siitä syystä Lammin biologisen aseman raportissa ole vertailtu v. 2011 tuloksia v. 2007 tuloksiin. Hämeen ELY-keskuksen hydrobiologi Heini-Marja Hulkko on tehnyt erillisen analyysin raportista ja muun muassa vertaillut järviveden laatua v. 2011 ja 2007.  

Lammin biologisen aseman raportti 2011

 Heini-Marja Hulkon analyysi/vertailu 2007 ja 2011

Lammin biologisen aseman raportti 2007-2008