6.jpg
 
 

Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011 - 2013/2014

Hanke on nyt päättynyt

Hankeen aikana toteutetuista toimenpiteistä on valmistunut esite

Mikä hanke?

Heinijärven Suojelu on mukana loppukesästä 2011 käynnistyneessä Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hankkeessa.

Hanke on jatkoa Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeelle.  Hankkeessa tehdään suunnitelmat Heinijärven ja Jänijärven tulvahuippujen tasaamiseksi ja ravinne- ja kiintoaineiden kulkeutumisen estämiseksi. Lisäksi rakennetaan Jänijärven Vekselinkosken pohjapato. Suunnitelmat teetettiin myös Heinijärven pohjapadon rakentamisesta, mutta suunnitelmat kaatuivat padon vastustukseen.

Hankeaika on 2011 - 2014  ja se on saanut EAKR-rahoitusta.

Ajankohtaista hankkeesta

15.9.2014

Kyynärä- ja Saloistenjärven pohjakynnykset valmistuneet

Kyynärä- ja Saloistenjärven pohjakynnykset valmistuivat elokuun alussa. Kyynäräjärven pohjakynnys on jonkin verran painunut. Tilannetta seurataan, ja kynnys korjataan tarvittaessa takuuajan puitteissa. Kartta.

30.7.2014

Kyynärä- ja Saloistenjärven toimenpiteet käynnistymässä

Kyynärä- ja Saloistenjärven pohjakynnysten rakentaminen käynnistyy viikolla 32. Samalla perataan Saloistenjärven laskuojaa Haarankorventien  molemmin puolin. Liitteessä tarkempi kuvaus toimenpiteistä.

1.5.2014

Saloisten-Kyynäräjärven veden korkeuksien nosto myötätuulessa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt suunnitelmat Saloisten- ja Kyynäräjärven veden korkeuden nostoon. Asiakirjat ovat nähtävänä Tammelan kunnantalolla 26.5. saakka. Jos AVI:n päätökseen ei tule valituksia, voidaan toimenpiteet ehkä käynnistää jo syksyllä.

11.12.2013

Kyynärä- ja Saloistenjärven toimenpiteiden vesilupahakemus nähtävillä

Kyynärä- ja Saloistenjärven toimenpiteiden vesilupahakemus on nähtävillä Tammelan kunnantalolla 18.11.-18.12.2013.

22.10.2013

Laskeutusaltaat on tehty

Myllyojan kosteikko ja Hylönjärvenojan laskeutusallas ovat valmiit (alueen sijaintikartta). Molemmat saatiin suunnitelmista poiketen toteutettua jo syksyn aikana, ja niiden kustannukset siirrettyä Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostushankkeeseen. Kaivuutöiden jäljiltä vedessä saattaa olla jonkin verran enemmän kiintoainesta tai se voi olla tavallista sameampaa. Hylönjärvenojan altaan teon yhteydessä korotettiin Haarankorventietä 30 metrin matkalta. Katso kuvia Kuvat-sivustolta. Myös Jänijärven pohjapato on valmistunut.  

4.9.2013

Hankkeessa on päästy suunnitelmista toimenpiteisiin: Myllyojan kosteikon rakentaminen aloitetaan näinä viikkoina. Kaivuutyöt saattavat aiheuttaa veden samentumista Myllyojassa ja jonkin verran kiintoaineen kulkeutumista myös Heinijärveen. Rakennustöiden tarkka ajankohta tiedotetaan heti kun se on selvillä.

Jänijärven pohjapadon rakentaminen aloitetaan syyskuussa.

Heinijärveen laskevassa viidessä metsäojassa on ollut vuoden 2009 keväästä saakka Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena kaivamat laskeutusaltaat. Niiden tila ja täyttymisaste tarkastetaan ja mahdollinen tyhjennys tapahtunee Pohjois-Tammelan hankkeen rahoista.  

Hylönjärvenojan laskeutusallas ja Haarankorventien korottaminen toteutetaan todennäköisesti ensi talvena. 

Kyynärä- ja Saloistenjärven veden korkeuden nostotoimenpiteisiin on haettu Aluehallintoviraston lupaa ja sitä voidaan odottaa vuoden vaihteen jälkeen. 

Hankkeeseen on päätetty sisällyttää Luolalamminojan laskeutusaltaan/kosteikon suunnittelu.

FCG konsultointi ja tekniikka -yrityksen tekemä kokonaissuunnitelma tilanteen 11/2012 mukaan on luettavissa täältä. Suunnitelmassa ovat mukana myös kartat toimenpiteiden sijoittumisesta Pohjois-Tammelan alueelle. 

23.4.2013

Hakijat ovat vetäneet pois Heinijärven alimpien veden korkeuksien nostoon tarkoitetun hakemuksensa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että Heinijoen suulle suunniteltua patoa ei rakenneta Pohjois-Tammelan vesistöhankkeesta. Hakijoiden päätökseen vaikutti valitusten määrä, korvausvaatimukset  sekä valittajien sijoittuminen juuri suunnitellun patopaikan ympäristöön. 

Vaikka patoa ei tällä erää saatukaan, saadaan Heinijärven veden korkeuden vaihtelua tasattua Pohjois-Tammelan vesistöhankkeen muilla toimenpiteillä. Kun tulva-ajan vesimassoja saadaan pidätettyä yläpuolisella valuma-alueella pidempään, riittäisi vettä Heinijärvessä myös kuivimpaan kesäaikaan.

Hankkeen toimenpiteet ovat edenneet jo siten, että Myllyojan kosteikko ja Hylönjärven laskeutusallas päästäneen rakentamaan loppukesästä. Koko suunnitelma on luettavissa hankkeen omilta sivuilta.

21.12.2012

Heinijoen pohjapadon lupapäätöksen valitusaika umpeutui 17.12.2012. Valitusaikana aluehallintovirastoon saapui kahdeksan valitusta.  Hakijat ovat 19.12.2012 pidetyssä kokouksessaan päättäneet valtuuttaa Tammelan kunnan viranomaiset tekemään puolestaan vastineet valituksiin. 

7.12.2012

Tomi Puustisen (FCG suunnittelu ja tekniikka)  yleisötilaisuudessa pitämä esitys on luettavissa Tammelan kunnan sivustolta.

23.11.2012

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään tiistaina 27.11. klo 17.30 Tammelan kunnan valtuustosalissa.  Tervetuloa! 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan padon rakentamiseen Heinijokeen Heinijärven alimpien vedenkorkeuksien nostamiseksi.  Kuulutus ja päätös ovat luettavissa Tammelan kunnan sivulla. 

6.9.2012

FCG on saanut valmiiksi lopullisen suunnitelman yläpuolisten vesistöjen vesitalouden hallitsemiseksi ja mm. Heinijärven tulvahuippujen tasaamiseksi. Suunnitelma esitellään Heinijärven Suojelun vuosikokouksessa 8.9.2012. Yleisötilaisuus järjestetään myöhemmin syksyllä.

18.4.2012

Hankkeen suunnittelijaksi on valittu Finnish Consulting Group FCG.  Esiselvityksen ja 3.4. järjestetyn maastokäynnin perusteella hankkeen ohjausryhmä on nimennyt jatkosuunnittelun kohteet: Saloistenjärvi-Kyynäräjärvi-Kuivajärvi -alue, Myllyojan alue ja Hylönjärven alue. Lopullinen suunnitelma esitellään yleisötilaisuudessa alkusyksystä.

19.1.2012

Saloistenjärvellä, Kyynäräjärvellä, Valkjärvellä ja Kuivajärvellä on tehty laserkeilaus 15.11.2011 ja järviin on asennettu vedenkorkeusmittarit. Alueen järvien ja ojien veden laatu tutkitaan. Suunnittelijan valinta on käynnissä.

10.10.2011

Hankkeen ohjausryhmä kävi tutustumassa Saloistenjärven, Kyynäräjärven, Valkjärven ja Kuivajärven maastoon 4.10. Tarkoituksena oli tutustua vesitilanteeseen järvien alueella ja erityisesti järvien välisten ojien virtaamiin. Koska hankkeessa tullaan etsimään mm. ratkaisua kevättulvien vähentämiselle Heinijärvessä, katsastettiin myös mahdollisia kosteikko- tai laskeutusaltaan paikkoja Myllyojan reunamilla. Retken kohteista on kuvia Kuvat-sivulla.