Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022Harraste2 teemahanke 2022Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022Dronevideo yhteishankkeista 2020HAMKin oppilasprojekti 2019Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014

Lammin biologinen asema tutki vuoden 2014 aikana Heinijärven ja siihen laskevien Myllyojan, Luolalamminojan ja Hylöjärvenojan veden laatua.  Tutkimuksen tuloksia vertailtiin 2007-2008 tehtyyn järviveden laatututkimukseen sekä ojatutkimukseen vuodelta 2011. Järven osalta vuoden 2014 tulokset eivät olennaisesti poikenneet aiempien vuosien tuloksista. Myllyojassa kiintoaineen ja orgaanisen aineen määrä oli selvästi vähentynyt. Hylöjärvenojan pitoisuudet olivat korkeita, ja raportin mukaan syynä on todennäköisesti laskeutusaltaasta sateiden mukana kulkeutunut aines. Luolalamminojassa ravinne- ja kiintoainespitoisuudet olivat selvästi korkeimmat. Järven tilan parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden lopullinen vaikutus näkyy kuitenkin vasta muutaman vuoden sisällä. Merkittävimmät toimenpiteet: Myllyojan ja Hylöjärvenojan altaat v. 2013, Saloisten- ja Kyynäräjärven pohjakynnykset sekä Saloistenjärven laskuojan perkaus v. 2014.

Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012Oja- ja järvivesitutkimus 2011Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa